Våra värderingar

– Engagemang – Kvalitet – Förtroende

Innovation & Placering Uppsala AB

Innovation & Placering Uppsala AB bedriver konsulentstödd familjehemsvård med individuell placeringsanpassning.
Vi erbjuder trygga och säkra boenden av god kvalitét med stöd av en erfaren personalgrupp. Vi tillhandahåller placeringstjänster i bland annat jour- och familjehem, stödboenden samt utslussboenden med resursstöd.

Verksamhetens tillväxtprognos ser god ut då vi fortsätter att växa ytterligare i år sedan verksamhetsstarten 2015.
Våra främsta områden ligger inom familjehemsrekrytering, kontaktmannaskapsrekrytering och familjehemsplacerade barn och ungdomar. Verksamheten har sedan start rekryterat högskoleutbildad personal med relevanta utbildningar för att säkerställa god kvalitét inom verksamheten tillsammans med ledningsgruppen.

Vi upprätthåller kartläggning av vilka krav och mål som finns i lagar och föreskrifter inom branschen med stöd av SOSFS 2011:9 samt övriga allmänna föreskrifter som rekommenderas av Socialstyrelsen. Vidare drivs verksamheten under IVOS tillsyn med utfärdat verksamhetstillstånd.

Familjehem

Att vara jour- eller familjehem innebär att ge vård & stöd för ett barn som av olika skäl inte kan bo hos sina föräldrar. Familjehem är det som förr brukade kallas för fosterhem. Vi erbjuder kvalificerade familjehem som är utredda och godkända.

Familjehemmen är skräddarsydda efter individens behov vid valet av kommande placering. Våra familjehem har djup och bred erfarenhet av bland annat: familjeplaceringar, ensamkommande barn och utsluss för ungdomar med särskilda behov.

Genom den kompetens som finns i vår organisation kan vi se till att både familjen och individen får sina behov tillgodosedda.

Vad är ett familjehem?

Din uppgift som familjehem är att ta hand om barnet, men också att hålla kontakt och samarbeta med barnets familj, skola, socialtjänst och andra viktiga personer runt barnet. Målet är att barnet ska återförenas med sin egen familj. Därför går det inte alltid att säga hur lång tid barnet ska stanna. Det kan vara allt från några månader till en hel uppväxt. Skälen till att barn och ungdomar behöver komma hemifrån varierar.

Det kan handla om att föräldrarna försummar eller gör sina barn illa på grund av till exempel sjukdom, missbruk eller bråk i familjen. Det kan också vara så att barnet eller tonåringen har det svårt i skolan eller missbrukar.

Vem kan bli familjehem?

Barnen som placeras är mellan 0 och 21 år och de är unika – som alla barn. Eftersom behoven för de barn och ungdomar som placeras ser olika ut behövs olika slags familjekonstellationer som familjehem. Alla sorters familjer är välkomna att söka.

Släktingar till barnet eller någon annan som finns i barnets nätverk och känner barnet kan också bli familjehem.

Skyddat boende

Vi tar emot våldsutsatta personer från hela landet oavsett kön, etnicitet, sexuell läggning eller religion. Vi har boende med dygnetruntbemanning och även enskilda lägenheter med självhushåll. Både män, kvinnor och barn är välkomna.

De som har flyttat in hos våra skyddade boenden har till exempel varit utsatta för hedersrelaterade hot eller våld från familj eller släktingar, både fysiskt, psykiskt, sexuellt och ekonomiskt våld.

Hos oss har varje boende en kontaktperson som ger stöd i den akuta krisen, i förändringsprocessen och i att stärka de egna resurserna för att på sikt kunna leva ett självständigt liv utan våld. Vi har särskilt fokus på att ha ett utökat skyddstänkande. Personalgruppen har lång erfarenhet av hedersrelaterad våld och vi erbjuder stödsamtal med krisstöd, strukturerade samtal med fokus på våldet, dess konsekvenser och hjälp att tänka kring skydd om sig själv och eventuella barn.

Träningslägenhet

Våra träningslägenheter ligger i centrala Uppsala. De som bor i våra träningslägenheter har behov av stöd och självständighetsträning i hemmiljön. Vi erbjuder likaså utslussningslägenheter i samråd med Socialtjänstens beslut och önskemål.

Stödet till en ungdom i eget boende kan skilja på sig beroende på bakgrund. Det vanligaste är en kontaktman som stöttar och utövar tillsyn under veckodagarna.

En planering för sysselsättning samt fritidsaktivitet görs innan flytt till eget boende. Även här erbjuds samtalsstöd eller coachning till ungdomen veckovis.

Nätverk

Vi har ett nära samarbete med ett antal kommuner runtom Sverige idag. Vi ser även till att närvara på samtliga uppföljningsmöten ihop Socialtjänsten för att kunna genomföra noggranna uppföljningar och utvärderingar.

Vi samarbetar även med skolor och andra aktörer dagligen.

Våra Partners

Verksamheten har sedan 2017 Ramavtal med Uppsala kommun.

Verksamhetschef

Setti Del
076-948 92 63
info@innovationochplacering.se

Biträdande verksamhetschef (Socionom/familjeterapeut)

Mehrdad Tavakoli
070-968 83 05
mehrdad.tavakoli@innovationochplacering.se

Jourtelefon

072-546 05 05

Fyll i en intresseanmälan här på hemsidan, eller ring oss. Inom en vecka kontaktar vi dig för ett första samtal.

Intresseanmälan